Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący sposoby i zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe pozyskane w ramach świadczenia usług Serwisu internetowego alesocial.pl w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu należytej ochrony prywatności danych, zachowania ich poufności, w szczególności w odniesieniu do przekazywanych informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wejście do Serwisu i korzystanie z usług dostarczanych za jego pośrednictwem oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności.

INFORMACJE OGÓLNE. DEFINICJE

Polityka Prywatności posługuje się następującym pojęciami, które pisane z wielkich liter mają następujące znaczenie:

 1. AdministratorSTUDIO AM Marchlewski spółka komandytowa z siedzibą w 71-334 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 199A/1 , NIP: 8522676887, REGON: 520427405, KRS: 0000932052;
 2. Dane osobowe –  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dla usunięcia wątpliwości dla celów niniejszej Polityki Prywatności  w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument Polityki Prywatności;
 4. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez adresem www alesocial.pl przez Administratora;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na Serwis internetowy lub korzystającą z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 7. Pliki cookies – zaszyfrowane pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane informatyczne służące do analizy ruchu internetowego, w szczególności anonimowy identyfikator służący do identyfikacji urządzenia, w którym pliki zostały zachowane. Pliki cookies służą rozpoznaniu urządzenia Użytkownika, zidentyfikowaniu jego preferencji, a także zbierania informacji na temat wcześniejszych działań w określonej witrynie internetowej.
 8. Urządzenie końcowe – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego umożliwiającego zapis plików cookies

 

ROZDZIAŁ 1. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawą prawną dla zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych są przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzeniem RODO
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest STUDIO AM Marchlewski spółka komandytowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000932052, NIP: 8522676887, REGON: 520427405, tel. +48 785 205 124; adres poczty elektronicznej: kontakt@studiograficzneam.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:

e-mail: kontakt@studiograficzneam.pl
telefon: +48 785 205 124
adres: al. Wojska Polskiego 199A/1, 71-334 Szczecin

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora

Dane osobowe zbierane są w Serwisie internetowym w celu realizacji usług świadczonych za jego pośrednictwem, w szczególności do składania zamówień i procesu ich obsługi, w tym powiadomień o etapie ich realizacji i dostawy, obsługi płatności, reklamacji, wystawienia faktur, obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość, badania poziomu satysfakcji, odpowiedzi na zapytania, przesłania  newsletter’a oraz ewentualnych materiałów promocyjnych i marketingowych.

Dane Użytkowników pozyskiwane są dobrowolnie przez Użytkowników:

 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego
 • poprzez założenie konta w Serwisie Internetowym (jeśli aktualnie aktywna jest funkcja założenia konta w Serwisie Internetowym),
 • poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Serwisie Internetowym;
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe);
 • Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane zbierane są za zgodą Użytkownika i podawane są przez Użytkownika dobrowolnie i są to:

 1. imię i nazwisko Użytkownika (wymagane w przypadku zamówień usług)
 2. dane adresowe (wymagane w przypadku dostaw towarów i usług)
 3. e-mail (wymagane)
 4. telefon (wymagane)
 5. w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przypadku przedsiębiorców)
 6. adres do wysyłki (opcjonalnie)
 7. w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię̨ i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
 8. dane dotyczące płatności

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia niektórych usług Serwisu internetowego. Dane określone jako wymagane są niezbędne do świadczenia usług i świadczenia sprzedaży. Dane opcjonalne mogą mieć wpływ na realizację dodatkowych usług lub ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika

W zależności od wyboru funkcjonalności Serwisu lub celu w jakim jest wykorzystywany podstawy prawne przetwarzania danych osobowych mają różne podstawy prawne:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie w oparciu o uzyskaną od Użytkownika zgodę – w tym w szczególności, w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone poprzez formularz, zapis do newslettera, obsługa rekrutacji.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu zawierania, realizacji i wykonania umów zawartych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, a także do prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz w celu realizacji oraz optymalizacji projektów, usług oraz zamówień, a także w celu obsługi technicznej związanej z administracją serwerami;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  dane gromadzone ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, np. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych i profilowania i marketingu;
 5. dane gromadzone w celach marketingowych i reklamy produktów lub usług gromadzone będą wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazane Administratorowi nie są udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim.

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy lub współpracownicy Administratora upoważnienia do przetwarzania określonych danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty współpracujące, to jest kurierzy, dostawcy usług informatycznych i technicznych, podmioty obsługujące zgłoszenia serwisowe, zapytania o oferty serwisowe, vendorzy, dystrybutorzy, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do funkcjonowania i rozwoju: księgowe, doradcze, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

W razie wyrażenia zgód o charakterze marketingowym, dostęp do danych osobowych mogą uzyskać podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe lub reklamowe.

Dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej, w tym także organom ścigania lub innym organom państwowym na zasadach określonych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów stanowiących podstawę ich zebrania. Dane zebrane w związku z zawarciem umowy dane przetwarzane są do końca okresu przedawnienia roszczeń z danej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

W przypadku umowy o pracę dane osobowe przechowywane są przez czas określony przepisami prawa pracy i innych ustaw,

Niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Do celów marketingowych dane przekazywane są do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Transfer danych poza obszar EOG

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pod pewnymi warunkami mogą̨ one być́ przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli dane są̨ przekazywane poza obszar EOG, stosowane będą Standardowe klauzule umowne oraz Tarcze prywatności (Privacy Shield) jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do zapewnienia Użytkownikowi preferencyjnych warunków zakupu, gwarantowanych przez producenta. Administrator zapewnia o zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń.

W celu uzyskania kopii danych należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych.

Zabezpieczenie danych

Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

 • szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • regularne testy i ocena zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Profilowanie

Korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych na potrzeby profilowania. Celem profilowania jest dopasowanie treści do potrzeb Użytkownika i nie powoduje zwiększenia ilości wyświetlanych treści, w tym reklam czy ilości przesyłanych informacji handlowych. Na podstawie zebranych danych z urządzeń́, takich jak otwierane strony produktów, zapisane pliki cookies, a także przekazane dane osobowe, wyświetlane Użytkownikowi reklamy i wysyłane informacje handlowe odpowiadają preferencjom Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec profilowania.

Prawa Użytkownika 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania, na podstawie art. 21 RODO.
 2. Dane osobowe pozostawione w Serwisie internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim w razie usunięcia konta Użytkownika lub rezygnacji z określonych funkcjonalności Serwisu internetowego.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.
 5. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem.

 

ROZDZIAŁ II. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Informacje ogólne. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym służą zapewnieniu dostępu do określonych funkcji Serwisu, personalizacji wyświetlanych na niej informacji w sposób przystosowany do potrzeb i preferencji Użytkownika.

Pliki cookies służą także celom statystycznym pozwalającym na badaniu (mierzeniu) interakcji Użytkownika w Serwisie Internetowym, co pozwala na ulepszanie Serwisu  i odpowiednie dopasowanie jego treści do potrzeb i preferencji Użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z zasobów Serwisu.

Pliki cookies przydatne są w dostosowywaniu i weryfikacji sposobu działania witryn, badania skuteczności przeprowadzanych akcji w witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Stosowanie cookies pozwala więc między innymi na:

 1. mierzenie ruchu Użytkownika w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu kodu Google Analytics (więcej: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl),
 2. dopasowanie treści reklam wyświetlanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google AdWords można znaleźć́ na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
 3. dopasowanie do Użytkownika treści wyświetlanych w Serwisie reklam,
 4. zastosowanie mechanizmu sondy badającej preferencje Użytkownika,
 5. zapamiętywanie preferencji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, np. oznaczonych zgód lub braku zgód na określone treści Serwisu, języka, ustawień, zarządzanie sesją Użytkownika, uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W Serwisie Internetowym wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. cookies własne: są̨ tworzone przez Serwis Internetowy m.in. w celach optymalizacji korzystania z Serwisu i dostosowania jego zawartości do potrzeb Użytkowników, utrzymania sesji, rozpoznania urządzenia użytkownika, jego lokalizacji
 2. cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych): informacje pochodzące z serwerów podmiotów, z którymi współpracuje Administrator (np. Google, Facebook). Pliki te m.in. zbierają ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalają̨ dostosowywać́ reklamy do preferencji Użytkownika, ocenić́ skuteczność́ działań́ reklamowych, wyświetlić treści multimedialne pochodzące z serwisów podmiotów trzeich, zalogować się do Serwisu za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook / Google), wykorzystać funkcje interaktywne z innymi serwisami;
 3. cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika zachowane do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki lub wylogowania (zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia)
 4. cookies trwałe (stałe): pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika zachowane do momentu ich usunięcia (skasowania).

Powyższe cookies mieszczą się poniższych kategoriach w zależności od celu, dla którego są tworzone i gromadzone:

 1. niezbędne (konieczne) – pliki cookies, bez których nie jest możliwe korzystanie z Serwisu Internetowego
 2. efektywne (wydajnościowe) Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;
 3. funkcjonalne – pliki cookies, których zadaniem jest wpływ na funkcjonalność Serwisu Internetowego. Pliki te mają na celu zachowanie wybranych i zaznaczonych ustawień i preferencji np. języka, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. statystyczne i analityczne Pliki cookies – których zadaniem jest prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu internetowego, pomiar ilości odwiedzin Serwisu, zbieranie informacji o źródłach ruchu w Serwisie Internetowym;
 5. reklamowe pliki cookies – dają możliwość wyświetlenia treści reklamowych dostosowanych do oczekiwań Użytkownika oraz weryfikację efektywności reklamy.

Lista plików cookies, wykorzystywanych przez Serwis Internetowy, dostępna jest do wglądu przy wykorzystaniu narzędzi używanej przeglądarki internetowej.

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem InternetowymLogi mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem Serwisem Internetowym. 

Najpopularniejsze przeglądarki internetowe (w szczególności: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla FireFox) domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, umożliwiając w każdym czasie modyfikację tych ustawień poprzez ograniczenie możliwości automatycznej obsługi plików cookies, ograniczenie możliwości ich zapisywania. W szczególności umożliwiają także:

 1. usunięcie plików typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki),
 2. zablokowanie wszystkich przesyłanych pliki typu cookies
 3. ustawienie ostrzeżenia przed zapisaniem ich na dysku.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.  Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na część dostępnych w Serwisie funkcjonalności

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 5. Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 6. Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies” https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 .

Każdorazowo informacje w zakresie usuwania plików cookies w danej przeglądarce znajdują się w sekcji Pomoc danej przeglądarki internetowej.

Narzędzia podmiotów trzecich

W ramach Serwisu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies wysyłane przez następujące narzędzia internetowe podmiotów trzecich:

 1. Google Ireland Limited (dalej także: „Google”). Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

– Google Analytics, – usługa analizy oglądalności/korzystania ze stron internetowych udostępnianej. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

– Google Ads – platforma reklamowa Google pozwalająca na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować czy wyraża zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– Google Tag Manager – narzędzie do implementacji skryptów (tagów) witryny za pośrednictwem interfejsu na stronie internetowej i centralnego nimi zarządzania. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– Google Fonts –  to usługa czcionek komputerowych i internetowych, obejmuje to bezpłatne i otwarte rodziny czcionek, interaktywny katalog internetowy do przeglądania biblioteki oraz interfejsy API do korzystania z czcionek za pośrednictwem CSS. https://policies.google.com/privacy?hl=en

– Google recaptcha – interfejs API, który pomaga wykryć ruch naruszający zasady w witrynie bez potrzeby podejmowania działań przez użytkownika. https://www.google.com/recaptcha/about/

-Google Maps – interfejs API, który pozwala wyświetlić mapę google w Serwisie Internetowym. https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 1. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
 • Piksel Facebooka – narzędzie analityczne umożliwiające pomiar skuteczności reklam w oparciu o analizę aktywności użytkowników danej witryny. Polityka prywatności Facebook dostępna jest w tym miejscu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Jednakże, Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Polityka prywatności Facebooka dostępna jest w tym miejscu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

ROZDZIAŁ III. 

Postanowienia końcowe.

 

Kontakt

W razie wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących Polityki Prywatności lub Polityki Cookies prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym (Administratorem).

Dane podmiotu odpowiedzialnego

STUDIO AM Marchlewski spółka komandytowa
al. Wojska Polskiego 199A/1,
71-334 Szczecin

Zmiana Regulaminu i Polityki Prywatności

Mając na uwadze jakość świadczonych usług zastrzega się prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Data aktualizacji zostanie opublikowana na początku dokumentu wraz z linkiem do poprzedniej wersji dokumentu.

Użytkownik zostanie powiadomiony o istotnej zmianie dokumentów poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej lub bezpośrednio.

Zastrzeżenie

Postanowienia Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies stosowane są z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych dokumentów oraz przepisami prawa rozstrzygające znaczenie mają obowiązujące przepisy prawa.